L’any 1901, amb cert retard respecte a la resta de ciutats de l’estat, s’aprovà el Pla Calvet, un
projecte de reforma i eixample de la ciutat de Palma que suposaria el creixement de la urbs fora de l’àmbit de les murades. Tot i que anys abans la planificació urbana ja s’havia aplicat a barriades extramurs com Santa Catalina, l’eixample de Calvet suposà l’ordenació de l’expansió del nucli urbà, alhora que connectava els ravals amb el centre històric.

Malgrat la transcendència d’aquest fet i de la influència que l’Eixample té en la major part dels ciutadans de Palma, aquesta zona de Ciutat queda sovint en un segon pla. Així, el focus d’atenció en el debat del model de ciutat, en les noves intervencions urbanístiques o en els programes educatius i activitats divulgatives envers Ciutat que s’ofereixen avui dia, es dirigeix essencialment al centre històric.

Re-pensar l’Eixample neix a partir d’un dels objectius principals que regeixen Palma XXI: estudiar l’evolució de la ciutat de Palma al llarg de la seva història. Aquest propòsit es fonamenta en la importància de conèixer la història de la ciutat, la manera en la qual s’ha vertebrat, per tal de poder idear propostes de futur ben fonamentades que contribueixen a millorar-la.

 

Accions emmarcades en el projecte “Re-pensar l’Eixample”


Taula de treball sobre l’Eixample

Emmarcat en el projecte “Re-pensar l’Eixample”, s’ha constituït un equip de feina format per especialistes en la matèria i que han treballat l’Eixample de Palma des de diferents disciplines: arquitectura, geografia, sociologia, ecologia, etc.
La taula de treball es reuneix de manera regular.

Calendari de reunions:
20/03/2019
06/02/2019
22/10/2018

De marès i formigó

“De marès i formigó” és un recorregut interactiu al baluard de Sant Pere on es proposa una visita orientada a donar a conèixer l’edifici d’Es Baluard, no com a construcció aïllada sinó com a resultat d’un conjunt de factors històrics, patrimonials i arquitectònics que, alhora, configuren la realitat de Palma.

D’aquesta manera, es parteix del creixement de la ciutat, remarcant els esdeveniments socials, polítics i culturals que anaren configurant la trama urbana. A partir d’una visió aèria, s’analitzen les causes i conseqüències dels diferents desenvolupaments, per tal d’esbrinar el paper del museu dins la ciutat i d’entendre el diàleg entre la construcció contemporània i el patrimoni: entre el marès i el formigó.

Ciutats, escacs i murades que s’esbuquen

L’esbucament de les murades medievals suposà un punt d’inflexió en l’evolució de Palma, no només a nivell urbà, sinó també en l’àmbit social, econòmic i cultural d’una ciutat que es preparava per a créixer. A l’actualitat, el cinturó de les Avingudes reflecteix tots aquest canvis, que queden palesos tan en el traçat viari, com en l’arquitectura, com en els detalls dels seus indrets.

“Ciutats, escacs i murades que s’esbuquen” és una ruta guiada per les Avingudes que té com a objectiu conèixer part d’aquestes fites, identificar els punts de partida de la “nova urbs” que esdevingué Palma a partir del segle XX i, per què no, descobrir determinats secrets inconfessables que avui dia encara amaga la ciutat.

Història de l’Eixample

“Història de l’Eixample”: Sorgiment i evolució de l’eixample de Palma en relació al procés iniciat prèviament a altres ciutats

Document de recerca que aprofundeix en els esdeveniments que marcarien el procés de creixement de la ciutat de Palma i en els diferents personatges que en participaren activament, així com també en aquells que influenciaren, a partir del seu ideari, el curs en el que succeïen els esdeveniments.

Descarrega el document pitjant aquí: Història de l’Eixample.

Aquest estudi ha estat el·laborat per Margalida Mestre, doctora en Geografia.