Pacte per la Serra

1 juliol, 2019

El Pacte per la Serra pretén ser un acord entre els partits polítics de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i locals per consensuar una sèrie de punts comuns de cara a la futura legislatura, cercant el compromís moral i polític d’aquests partits per impulsar mesures positives concretes per a la Serra i la seva gent a les institucions.

Millorar la governança: 

  1. Proposar un sistema de governança unificat, amb la concentració de recursos amb el principi de subsidiarietat (ajuntaments com a peça clau).
  2. Revisar i millorar els aspectes normatius, de zonificació i organitzatius per dotar-los de major eficiència, com la revisió del PORN i l’aprovació d’un PRUG.
  3. Creació d’espais de col·laboració i participació entre els agents implicats a la Serra de Tramuntana en temàtica d’ús públic, activitat econòmica turística, agrícola, forestal i conservació del territori.

Estratègia de gestió i conservació del territori:

  1. Creació d’una reserva marina a la Serra de Tramuntana i dotació de vigilància efectiva.
  2. Ordenar l’ús públic, evitant impactes socioambientals tenint en compte tots els grups d’actors socials.
  3. Prioritzar la conservació i recuperació d’edificacions existents, incloent els canvis d’usos que ho permetin i evitar noves ocupacions de sòl.
  4. Donar contingut a la Carta Europea del Paisatge.

Finançament per projectes en la línia de responsabilitat econòmica i ambiental: 

  1. Garantir una dotació econòmica proporcional en el valor que té la Serra de Tramuntana per l’illa de Mallorca de l’impost del turisme sostenible, per projectes emplaçats a la Serra de Tramuntana.
  2. Millorar les ajudes públiques per activitats agrícoles, ramaderes i forestals, evitant costos fiscals i facilitant l’execució directa de les actuacions.
  3. Donar continuïtat als projectes existents en la línia de conservació i turisme sostenible: Observatori Serra de Tramuntana, Marca Serra de Tramuntana.